Vpliv gibalnih sposobnosti na uspešno odpravljanje učnih primanjkljajev

The Influence of motor skills on the successful correction of learning deficits

Urška Jaroš, JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas

Povzetek

Na povezanost kognitivnega razvoja in gibalne aktivnosti so opozarjali že Pestalozzi, Montessori, Dewey in Piaget. Tudi danes številne raziskave potrjujejo, da gibanje pomembno pripomore k učni uspešnosti, da je gibalna učinkovitost povezana z učno uspešnostjo iz matematike in da sta pri informacijsko kompleksnih gibalnih nalogah potrebni intelektualna aktivnost ter logično mišljenje. Kadar gre za problemsko zahtevno gibalno aktivnost, pa so te povezave še posebej močne.

V izobraževalnem sistemu moramo velik pomen nameniti tudi predmetu šport. V času številnih karanten in motenega delovanja različnih športnih društev ter klubov, ugotavljamo, da so gibalne sposobnosti učencev in učenk močno padle. Po ugotovitvah Slofita (2021) se jih več kot četrtina ni vrnila v različne športne programe. Opažamo tudi upad motivacije za ukvarjanje z gibalno aktivnostjo.

Poudarek na gibalni aktivnosti je še posebej pomemben za učence, ki izkazujejo stalne ali občasne učne primanjkljaje. Prav v ta namen smo s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili s športno-vzgojnega kartona, analizirali gibalne sposobnosti in telesne značilnosti teh učencev in si skupaj z njimi zastavili tudi cilje s področja gibanja.

Ugotovili smo, da učenci, ki izkazujejo učne primanjkljaje, prav tako izkazujejo nižje gibalne sposobnosti. Številne raziskave potrjujejo, da s povečanjem gibalne aktivnosti in posledično dvigom učenčevih gibalnih sposobnosti pripomoremo tudi k boljši učni uspešnosti. Ugotavljamo tudi, da bi bilo temu potrebno posvetiti več pozornosti.

Ključne besede: gibalne sposobnosti, učna uspešnost, učenec, gibalna aktivnost.

Viri