Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Učenje o/v prostoru in za  prostor

Learning about/in space and for space

doc. dr. Irena Hergan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Mihaela Kerin, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Učenje o/v prostoru zajema zaznave, izkušnje, predstave, znanja in veščine, ki jih učenci pridobivajo in razvijajo v neposrednem prostoru z aktivno udeležbo oz. odkrivanjem, kar omogoča razumevanje naravnih in družbenih pojavov in procesov v okolju ter odnosov med njimi. Učenje za prostor osmišlja razvijanje in oblikovanje učenčevih prepričanj, vrednot in odnosa do prostora na podlagi vrednotenja lastnega delovanja in ravnanja v različnih okoljih/prostorih, tudi z vidika trajnostnega razvoja.

Namen prispevka je osvetliti širino pojmovanja prostora. Prôstor v virih navadno opredeljujeta neomejenost in brezsnovnost. V prostoru so s fizikalnega vidika predmeti obravnavani kot telesa, ki se lahko gibljejo, imajo določeno relativno lego in smer (3D pojmovanje). V prostoru se pojavljajo dogodki (3D pojmovanju je dodana časovna komponenta in govorimo o 4D pojmovanju). S prostorom se v šoli na svoj način ukvarjajo različni šolski predmeti.

Prostorsko razmišljanje uporabljamo vsi ljudje v vsakodnevnih interakcijah. Je edinstven način razmišljanja o svetu okoli nas in v svetu, kjer smo (bodisi dejansko, bodisi samo miselno). Osvetlili bomo ključne rezultate izbranih raziskav o tem, kako učenci 1. in 2. VIO zaznavajo okolje. Poudarek je na razvijanju prostorskih predstav, ki vključujejo orientacijo v prostoru in na zemljevidu, na razvijanju temeljnih pojmov, opisovanju naravnih in družbenih značilnosti različnih prostorov ter prostorskih razmerij, gibanju in spremembah v prostoru ter interpretaciji.

Pri učencih se spodbuja razvijanje prostorskega razmišljanja z različnimi igrami in drugimi dejavnostmi, v različnih kontekstih in v različnih prostorih/okoljih. Izbrane učne dejavnosti se lahko nanašajo na: 1) prostor na papirju, IKT napravah in v realnosti (notranji in zunanji prostori), 2) različno obsežna območja gibanja, opazovanja in odkrivanja, 3) lokacijsko razmeščene aktualne dogodke, novice, avtentične učne situacije …

Sodoben pouk o/v različnih prostorih je zamišljen z vidika trajnostnega razvoja v smislu vzgoje za t. i. sonaravno delovanje, ki si prizadeva za ohranjanje pogojev za življenje na Zemlji brez ogrožanja prihodnjih rodov z željo, da Zemljo doživijo v vsej njeni naravni lepoti in pestrosti.

Ključne besede: prostor, prostorske predstave, razvijanje pojmov, trajnostni razvoj.

Viri

  • Scoffham, S., ur. (2010). Primary Geography, Revised Edition Handbook. Geographical Association, Sheffield.
  • Learning to think spatially (2006). National Academies Press, Washington D.C.
  • Spatial Thinking About Maps. The National Geographic Network of Alliances for Geographic Education. Pridobljeno 3. 1. 2022 s https://www.nationalgeographic.org/media/spatial-thinking-about-maps/.