Reševanje problemov in razvoj STEM-kompetenc na razredni stopnji

Problem solving and development of STEM competencies at the Elementary School

Mojca Jamnik, OŠ Preska – POŠ Sora

Povzetek

ATS STEM projekt je bil zasnovan za spodbujanje razvoja prečnih veščin oz. STEM-kompetenc pri učencih. Ker postaja naša družba vse bolj kompleksna, trg dela pa zahtevnejši, je v ospredje postavljena povsem drugačna vloga učenca – kot aktivnega iskalca rešitev, ki ob ustreznem učiteljevem usmerjanju samostojno prispe do rešitev.

V STEM učnih enotah so učitelji z različnimi dejavnostmi spodbujali učence k pridobivanju kompetenc, kot so: kritično mišljenje, sodelovanje, reševanje problemov, inovativnost in ustvarjalnost, komunikacija, meta-kognitivne veščine, samo-uravnavanje itd. Dejavnosti so bile podprte s formativnim spremljanjem, z realnimi življenjskimi situacijami, inženirskim pristopom in z različnimi digitalnimi orodji.

V projektu so sodelovali strokovni delavci s področja naravoslovja, tehnike in tehnologije, matematike ter razredne stopnje. Primer dveh učnih enot, ki so ju načrtovali in izvedli v osmem razredu, sem s prilagoditvami izvedla pri pouku pouk na razredni stopnji, in sicer v 4. razred. Namen je bil, da izbrane vsebine pri predmetu naravoslovje in tehnika ob upoštevanju učnih ciljev iz učnega načrta obravnavajo po načelih ATS STEM-a.

V prvi učni enoti so učenci v svojem domačem kraju poiskali problem, ki bi bil rešljiv. Izstopal je problem z odpadki. Razdelili so se v skupine, izdelali kriterije uspešnosti ter problem natančno razčlenili. Predlagali so inovativne in ustvarjalne predloge, kako ljudi opozarjati na škodljivost divjih odlagališč. Po izdelanem načrtu reševanja problema so sledili podrobni koraki reševanja problema, ki so med drugim vključevali tudi razmislek o tem, kako vrednotiti rešitev. Učenci so bili tekom izvajanja dejavnosti samostojni v iskanju rešitev, pripravi materiala in izvedbi svoje zamisli, učitelj jih je zgolj usmerjal z vprašanji, ki so spodbujala poglobljeno razmišljanje, ali pa jih je z njimi usmerjal k zagotavljanju izpolnjevanja izbranih učnih ciljev zapisanih v učnem načrtu.

Sledili sta še dve učni enoti, v prvi enoti so učenci z inženirskim pristopom gradili modele zgradb na podlagi skice, v drugi pa so postali raziskovalci živih bitij v naravnem okolju.

Ključne besede: ATS STEM, STEM kompetence, reševanje problemov, naravoslovje in tehnika.

Viri

  • ATS STEM. Dostopno na: http://www.atsstem.eu/ (pridobljeno 8. 1. 2021)
  • ATS STEM Slovenija. Dostopno na: http://www.atsstem.eu/slovenia/ (pridobljeno 8. 1. 2021)
  • ATS STEM – vrednotenje prečnih veščin in načrtovanje STEM-učnih enot. Priročnik za učitelje. Interno gradivo. (2018). Zavod RS za šolstvo.