Razvijanje multimodalne pismenosti

Developing multimodal loteracy

doc. dr. Janja Batič, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Povzetek

Informacije, ki jih posredujemo učencem so v sodobnem času vezane na besedo in sliko. Dominantno vlogo besedila je zamenjalo multimodalno besedilo, ki vključuje več različnih kodov sporočanja. Najpogosteje so učenci soočeni z multimodalnimi gradivi, ki vključujejo verbalni in vizualni kod sporočanja. Za razbiranje pomenov iz multimodalnih besedil je potrebno razumeti, kaj sporoča vsak posamezen kod za sebe in kakšno sporočilo se ustvarja sočasno, npr. kaj povesta beseda in slika skupaj. Vendar pa učenje branja besed in podob poteka ločeno. Običajno bralci multimodalnih gradiv slike sprejemajo pasivno, kar pomeni, da iz njih ne morejo pridobiti ustreznih informacij. Govorimo lahko o vizualni (nepismenosti). Vizualno pismenost razumemo kot sposobnost razbiranja pomena iz slikovnega gradiva (npr. fotografija, ilustracija, shema, skica, diagram, graf itd.) in sposobnost podajanja informacij z vizualnimi sredstvi (risanje, oblikovanje grafične predstavitve ipd.). Osnovo za razvijanje vizualne pismenosti predstavlja pouk likovne umetnosti, pri katerem že najmlajši učenci ob spoznavanju likovnih del umetnikov in lastnem likovnem izražanju spoznavajo osnove likovnega jezika. Vendar se učenci soočajo s slikovnim materialom v multimodalnih sestavih pri vseh predmetih. Različne naloge od učencev zahtevajo, da pridobijo informacije iz slik ali pa, da rešitev naloge podajo v skici, risbi ipd. Zato je potrebno razmisliti kako bi lahko bolj sistematično pristopili k razvijanju multimodalne in vizualne pismenosti pri pouku na razredni stopnji.

Ključne besede: multimodalna pismenost, vizualna pismenost, razredni pouk, slikovna gradiva

Viri:

  • Eilam, B. (2012). Teaching, Learning, and Visual Literacy: The Dual Role of Visual Representation. New York: Cambridge University Press.
  • Haramija, D. in Batič, J. (2020). 3. gradnik: Razumevanje koncepta bralnega gradiva. V: Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta, ZRSŠ. 81–105.
  • Jewitt, C. (2008). Multimodality and Literacy in School Classrooms. Review of Research in Education, 32, 241–267.
  • Newfield, D. (2011). From visual literacy to critical visual literacy: An analysis of educational materials. V: English teaching: Practice and Critique, 1, 81–94.