Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Povezovanje poučevanja tujega jezika ob podpori IKT

Integrating ICTs in Foreign Language Teaching

Tanja Müller, OŠ Franceta Prešerna, Kranj

Povzetek

S hitrim razvojem tehnologije se spreminjajo tudi načini in metode poučevanja. Učitelji imajo na razpolago vedno več različnih in sodobnih pripomočkov z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (Urbančič idr. 2018). V prispevku bodo predstavljeni primeri možnosti uporabe različnih IKT pripomočkov za izvedbo pouka tujega jezika (Charades!,Microsoft Forms, Canva, aplikacije, ki služijo kot dobro orodje za formativno spremljanje pouka (Kahoot!, Quizizz, Padlet, Mentimeter). Z uporabo pametnih naprav, ki so učencem na voljo, je pouk postal bolj pester in dinamičen, učenci sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi pouka ter soustvarjajo učna gradiva. Pri učenju in poučevanju tujega jezika se razvija uporaba umetne inteligence, ki je za učence zagotovo zelo zanimiva. Kje so potenciali in kje meje tovrstnega učenja?

Načrtovanje in izvedba pouka s sodobnimi metodami omogočata celostno usvajanje jezika. S pomočjo sodobne tehnologije je učiteljem tujega jezika omogočena osmišljena raba jezika v povezavi z medkulturnostjo. Učenci imajo možnost povezave z vrstniki preko celega sveta, omogoča jim zavedanje razlik in podobnosti z različnimi deželami in ljudmi, hkrati pa jim krepi lastno narodno identiteto. V prispevku bodo prikazani nekateri primeri sodelovanja z vrstniki preko različnih mednarodnih projektov.

Vsem deležnikom pouka nudi lažje medpredmetno sodelovanje in povezovanje z drugimi učnimi vsebinami. Učitelju tovrstna uporaba sodobne tehnologije in orodij predstavlja nov izziv z vidika skrbi za stalno izobraževanje in spopolnjevanje, hkrati pa mu olajša delo in omogoča hitrejši in morebiti bolj natančen pregled nad učenčevimi dosežki. Prednost uporabe IKT pri pouku je zagotovo prihranek časa tako učencem, kot učiteljem (Clark in Feldon, 2005), saj naj bi dobro zasnovana elektronska gradiva skrajšala čas usvajanja znanja, zaradi različnih barvitih prikazov, zvokov ter animacij pa je tovrstno usvajanje znanja trajnejše. Prikazane bodo nekatere prednosti in slabosti takšnega poučevanja v prvem in drugem obdobju osnovne šole, od začetnih težav z uvajanjem tovrstnega načina učenja in poučevanja, do možnosti individualnega pristopa in bolj kompleksnega reševanja nalog.

Učitelji se moramo zavedati, da je digitalna kompetenca ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno udeležbo v družbi, njeno razumevanje pa je enako pomembno, kot je pomembno znanje samo za njen razvoj.

Ključne besede: tuji jeziki, poučevanje, IKT, umetna inteligenca, mednarodni projekti.

Viri

  • Clark, R.E., Feldon, D.F. (2005). Five Common but Questionable Principles of Multimedia Learning. V R.E. Mayer (ur.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (str.97-115). New York Cambridge University Press.
  • Urbančič, M., Bevčič, M., Dagarin-Fojkar, M., Drožđek, S., Jedrinović, S., Luštek, A., … Radovan, M. (2018). Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu za področje jezikov. Poročilo o izvedbi pilotne posodobitve poučevanja pri projektu »IKT v pedagoških študijskih programih UL«.