Opiši, razloži, utemelji–vidik bralne in matematične pismenosti na razredni stopnji

Describe, explain, justify–aspect of reading and mathematics literacy 

Jerneja Bone, Sandra Mršnik, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

V prispevku bomo osvetlili pomen prepletanja bralne in matematične pismenosti, pri čemer se bomo naslonili na dosedanje rezultate projektov OBJEM in NA-MA POTI. Posebno pozornost bomo namenili opisovanju in razlaganju strategij reševanja matematičnih nalog  ter utemeljevanju trditev in rešitev. Učni načrti zagotavljajo okvire za umestitev prej navedenih aktivnosti znotraj pouka, pri čemer je pomembna uporaba strokovne terminologije in simbolike. Predstavili bomo opisovanje, razlaganje in utemeljevanje pri matematiki z vidika učenca v 1. in 2. VIO, s čimer poglabljajo razumevanje. Posebej bomo izpostavili, da je razvijanje pismenosti, tako bralne kot matematične, pri pouku prepleteno ter da je zapis besedil, med njimi tudi zapis utemeljitve, močno orodje, ki ga lahko učitelj uporabi kot uvid v učenčevo usvojeno znanje, razmišljanje ter razumevanje in ob tem mu nudi možnost prepoznavanja vrzeli v znanju učenca. Udeleženci bodo v predavanju spoznali vlogo branja z razumevanjem, oblikovanju konsistentne misli in zapisa le-te, kar bomo podkrepili z izdelki učencev. 

Ključne besede: bralna pismenost, matematična pismenost, opisovanje, razlaganje, utemeljevanje.

Viri

  • Mršnik, S. (2018). Ustvarjanje pogojev, v katerih bodo otroci/učenci/dijaki razvili nove kompetence, sposobni veščine prenesti v nove situacije, izgrajevati odnose in prevzemati nove vloge. Projekt OBJEM. Delovno srečanje za ravnatelje. ZRSŠ. Neobjavljeno interno gradivo.
  • Kerndl, M., Mršnik, S. Novak, N. in drugi (2021). Gradniki bralne pismenosti. Projekt OBJEM. ZRSŠ.
  • Bone, J., Cotič, M., & Felda, D. (2021). Utemeljevanje pri pouku matematike. Pedagoška Obzorja = Didactica Slovenica : Časopis Za Didaktiko in Metodiko, 36(1), 33–52.
  • Sirnik, M., Vršič, V. in drugi (2019). Matematična pismenost. Projekt NA-MA POTI. ZRSŠ.