Od kvadrata do kocke: Potence in potenciranje v 5. razredu

Square and cube of numbers: The powers of numbers in fifth grade

Matija Martinec, OŠ Brinje Grosuplje

Povzetek

Učni načrt za matematiko v 5. razredu določa, da učenci v okviru sklopa računskih operacij in njihovih lastnosti spoznajo pojem potenca (Učni načrt, 2011, str. 30). Učitelji se pri vpeljavi novega pojma pogosto oprejo predvsem na predznanje učencev, ki se navezuje na poznavanje matematične terminologije in postopka množenja enakih faktorjev.

V prispevku bo avtor predstavil vpeljavo pojmov kvadrat števila, kubik števila in potenca s pomočjo konkretnega materiala, ki izhaja iz pedagogike Montessori. Ob tem se bo navezal na didaktična priporočila učnega načrta, ki poudarjajo pomen postopnosti spoznavanja matematike od izkustev materialnega sveta, preko govornega jezika, slike, prikazov do simbolne in abstraktne ravni (Učni načrt, 2011, str. 71). Avtor bo pri predstavitvi izhajal iz problemsko zasnovane naloge ter podal nekaj predlogov za povezovanje izbrane teme z aktualnimi problemi resničnega sveta, ki se navezujejo na operativne cilje učnega načrta. V zaključnem delu pa se bo navezal še na možnost uporabe nekaterih spletnih orodij kot dodatne možnosti za nadgradnjo dela pri pouku matematike.

Predstavljeni način vpeljave matematičnega pojma potence poudarja pomen razumevanja, spodbuja matematično mišljenje ter krepi nekatera procesna znanja kot so: sistematično zapisovanje, predvidevanje in preverjanje ter kritičen odnos do rešitev. Prav tako pa sledi viziji Marie Montessori, ki v svojem razmišljanju o povezavi med umom in roko pravi takole: »Roke so orodje človekove inteligence.« (Montessori 2011, str. 63)

Ključne besede: potence, kvadrat in kubik števila, konkretni material, pedagogika Montessori.

Viri

  • Brunauer Holcar, A., Bizjak, C., Cotič Pajntar, J., Borstner, M., Eržen, V., Kerin, M. idr. (2016). Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur). (2013). O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse. Pridobljeno s https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
  • Montessori, M. (2011). Srkajoči um. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo.
  • Montessori, M. (2017). The Advanced Montessori Method, volume II. Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company.
  • Žakelj, A. idr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. [Elektronski vir].
  • Pridobljeno s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni- nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf