Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Kaj dela razredni pouk razredni?

What defines education in the first years of primary school

dr. Nina Novak, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Razredni pouk v slovenski osnovni šoli predstavlja velik del šolske vertikale, saj združuje pet razredov, 10 predmetov, učiteljice in učitelje razrednega in predmetnega pouka, vzgojiteljice in vzgojitelje ter druge strokovne delavce; postavlja in razvija temeljna znanja in veščine in predstavlja povezovalni element med predšolsko vzgojo in predmetno stopnjo.

Nenehne družbene spremembe (vplivi epidemije, tehnologij, značilnosti vzgoje, značilnosti generacij otrok in staršev, razvoj pedagoške stroke ipd.) močno vplivajo na delo z mlajšimi učenci osnovne šole in zdi se, da je razredni pouk z vso svojo razsežnostjo, močno izpostavljen. Didaktični, pedagoški in profesionalni izzivi razrednega pouka so veliki, zato je učitelj oz. učiteljica v precepu kdaj in kako vključiti igro, pouk na prostem, gibanje namesto »sedečega« sprejemanja vsebine, kdaj in kako razvijati in spodbujati ustvarjalnost, čudenje, raziskovanje namesto podajanja končnih rešitev in nenazadnje, kdaj in kako sodelovati namesto ponavljati utečene individualne pristope. Prav spremembe v družbi in v šoli, kot delu te družbe, lahko ustvarijo veliko novih priložnosti, obenem pa določeno mero pritiska na izvajalce vzgojno-izobraževalnega procesa, učence in starše.

V prispevku bodo poleg teoretične predstavitve načrtovanja, podane smernice za načrtovanje pouka na v obliki didaktičnih sklopov, kar omogoča odprtost, na učenca usmerjen pouk in vključenost učenca. Predstavljena bo ABC metoda načrtovanja pouka, s katero pozornost usmerimo v učenca, povežemo operativne cilje s splošnimi in s katero naredimo učenje in poučevanje vidno. Izpostavljene bodo vprašanja in podane rešitve za učenje in poučevanje, ki omogočajo igro, ustvarjalnost, raziskovanje v avtentičnih situacijah in zagotavljajo raznolikost poti do cilje. Opozorili bomo na širši vidik usmerjenosti v merjenje učenčevega znanja v primerjavi z učinki spremljanja in podpiranja njegovega učenja. Predstavljen bo premislek o priložnostih, ki jih imamo na področju spremljanja in ocenjevanja znanja, spretnosti in veščin.

Ključne besede: sodelovanje, načrtovanje, igra, ustvarjalnost, raziskovanje.

Viri

  • Burke Walsh, K. Coughlin, P. (2002). Na učenca osredotočena metodologija dela v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
  • Marjanovič Umek, L. (2017). Pripravljenost otrok za vstop v šolo. Vplivi starosti in drugih individualnih in okoljskih dejavnikov. V: Šolsko svetovalno delo (ur. Cvetka Bizjak), str. 4 – 12. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Novak, L. (2017). Šola prilagojena šestletnikom ali šestletniki prilagojeni šoli?. V: Šolsko svetovalno delo (ur. Cvetka Bizjak), str. 35-45. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Vidmar, M. (2017). Prehod iz vrtca v šolo: pogledi in izzivi. V: Šolsko svetovalno delo (ur. Cvetka Bizjak), str. 13 – 23. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.