Izhodišča in pristopi za korektno poenostavljanje naravoslovnih vsebin na razredni stopnji

Starting points and approaches for correct simplification of science content at the primary school level

Iztok Tomažič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Bernarda Moravec, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Poučevanje naravoslovnih vsebin nemalokrat predstavlja izziv za učitelje, saj so mnoge vsebine dokaj abstraktne. Tudi zapisi določenih vsebin v učbenikih so lahko kompleksni. Učiteljeva naloga pa je, da te vsebine korektno poenostavi in učencem omogoči izgradnjo »pravilnih« predstav.

Na predavanju bodo predstavljena izhodišča in pristopi za korektno poenostavljanje naravoslovnih vsebin, ki temeljijo na upoštevanju predhodnih predstav in izkušenj učencev. V izogib prepoenostavljanju, preposploševanju ter uporabi zastarelih konceptov in terminologije v praksi, želimo učitelje seznaniti z novostmi, dilemami in izzivi sodobnega poučevanja naravoslovnih vsebin.

Ključne besede: predstave učencev, naravoslovje, poenostavljanje naravoslovnih vsebin.

Viri

  • Tomažič, I., Hummel, E., Schrenk, M., Rupnik, T., Randler, C., Cognitive and affective outcomes of teaching about poisonous and venomous animals. Journal of biological education. 2020, vol. 54, no. 1, str. 63-76
  • Tomažič, I., Vidic, T., Future science teachersʹ understandings of diffusion and osmosis concepts. Journal of biological education. 2012, vol. 46, issue 2, str. 66-71.
  • Tomažč, I., Vidic, T., Dvotirni diagnostični test kot orodje za preverjanje predstav učencev. V: Žakelj, A. (ur.), Borstner, M. (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja. 1. izd. Ljubljana: Zavod R S za šolstvo, 2012. Str. 155-161. ISBN 978-961-03-0058-8.