Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Individualizirano opismenjevanje od predopismenjevalnih zmožnosti do branja z razumevanjem

Individualized literacy from preliteracy skills to reading comprehension

Alenka Rot Vrhovec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Povzetek

Opismenjevanje naj bi potekalo individualizirano, postopno in sistematično (Program osnovna šola, 2018). Vsak učenec je posameznik zase in niti dva ne vstopita v prvi razred z enakim predznanjem. Razlike znotraj oddelka so lahko velike, zato je pomembno, da si učitelji o svojih učencih oz. njihovih zmožnostih in potrebah pridobijo ustrezne informacije. Smiselno je, da jih upoštevajo pri načrtovanju poučevanja in izvedbi, da s tem učencem omogočijo kvalitetnejše in posledično uspešnejše učenje. Ustreznih učnih pristopov je lahko toliko, kolikor je učencev v oddelku. Slednje kaže, da je izvajanje individualiziranega pristopa pri opismenjevanju za učitelje zelo zahtevna naloga. Do konca prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi učenci usvojili in avtomatizirali tehniko branja s tiskanimi in pisanimi črkami (prav tam). Do te stopnje vodi dolgotrajen proces, ki pa mora biti ustrezno voden, da je lahko branje za učence od četrtega razreda dalje temeljno sredstvo za učenje. Učitelji pripisujejo individualiziranemu pristopu velik pomen, a ga v praksi vsi ne izvajajo. Treba se je zavedati, da je zmožnost branja dejavnik, ki močno vpliva na posameznikovo uspešnost učenja (Pečjak, Gradišar, 2012). Pričakuje se, da bo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole proces individualiziranega razvoja bralne zmožnosti potekal od razvijanja predopismenjevalnih zmožnosti in tehnike branja, do branja z razumevanjem. Med omenjenim procesom je treba premišljeno izbirati didaktične pripomočke in jih po potrebi bolj ali manj prilagoditi ciljni skupini ali posamezniku. Posebej pa je treba izpostaviti, da uspešnost procesa pogojuje tudi učiteljev osebnostni stik z učečimi se.

Ključne besede: razredna stopnja, slovenščina, opismenjevanje, branje, individualizacija.

Viri

– Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2018). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šport.

– Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.