Grafika v 2. VIO

Graphic in 4.th and 5.th grade

Maja Bencek, OŠ Gorišnica

Povzetek

Likovna umetnost ima med predmeti osrednje mesto, saj se njene vsebine povezujejo z vsebinami drugih predmetov. Likovne vsebine tako po eni strani predstavljajo podporo, po drugi strani pa protiutež kognitivnim vsebinam.

Predmet skozi vse svoje segmente razvija prostorske predstave, hkrati pa pri učencih oblikuje občutek za estetiko ter jih ob njihovi lastni aktivnosti vodi k soustvarjanju lepega. Pri likovnem izražanju učenci zunanje vtise povezujejo z notranjimi doživetji, preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča ter vrednote. Likovno izražanje v njih krepi voljo in zbranost ter vzbuja njihovo zanimanje za to, kar jim ponuja zunanji svet. Dejavnost je v učnem procesu usmerjena v razvijanje učenčeve ustvarjalnosti, v odkrivanje kvalitet materialov ter v proces nastajanja nekega izdelka. Učenci ob tem osmišljajo praktično delo in si privzgajajo odgovornost za reševanje problemov z lastnega stališča.

Grafika je eno izmed petih likovnih področij, ki se izvajajo v šoli pri pouku likovne umetnosti. Večkrat je zaradi predsodkov učiteljev, ki so mnenja, da so grafične tehnike zahtevne in dolgotrajne, postavljena v ozadje. Področje grafike pa zajema veliko število grafičnih tehnik, ki so po svoji težavnosti zelo raznolike.

V sekcijskem predavanju bo predstavljeno poznavanje grafičnih pojmov in posebnosti grafičnih materialov in pripomočkov pri učencih v 4. in 5. razredu, kako smiselno združevati grafične tehnike in vpliv prekinjanja izvedbe likovne naloge na motivacijo učencev. Predstavljena bo tudi nadgradnja operativnih ciljev iz učnega načrta in razumevanje pojmov pri vstopu na 2. VIO ter ustrezna zastopanost ciljev na vseh taksonomskih ravneh. Prikazana bo primerjava v motoričnih spretnostih učencev skozi razredno stopnjo in možne težave, ki se lahko ob uporabi tehnike pojavijo.

Udeležencem bodo predstavljena merila za ocenjevanje in določanje kriterijev ter medpredmetne povezave.

Čeprav je poznavanje grafičnih pojmov in posebnosti izvajanj grafičnih tehnik pri učencih sicer nekoliko šibko, lahko ob primerni razlagi, spodbudi in motivaciji brez težav izvedejo tudi zahtevnejše kombinirane tehnike in so pri svojem delu uspešni. Grafični izzivi so se izkazali kot navdihujoče in spodbujajoče naloge.

Ključne besede: grafični pojmi, grafični materiali, grafične tehnike, merila za ocenjevanje, medpredmetne povezave.

Viri

  • Duh, M. in Vrlič, T. (2003): Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje razrednega pouka. Ljubljana: Založba Rokus.
  • Tacol, T. in Tomšič Čerkez, B. (2007): Likovno izražanje 5, učbenik. Ljubljana: Debora.
  • Tomšič Čerkez, B. (2009): Likovna vzgoja 4, učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja – Likovna vzgoja (2011): Ljubljana. Predmetna kurikularna komisija za likovno vzgojo. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zavod RS za šolstvo.