Človek v okolju kot sprejemnik in oddajnik – Aktualne teme v učenju in poučevanju mlajših učencev

Human in the environment as a receiver and transmitter – Current topics in learning and teaching younger students

izr. prof. dr. Gregor Torkar, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Povzetek

V zadnjem času se uveljavlja poimenovanje geološkega obdobja od konca zadnje poledenitve kot antropocen. Opredeljuje najnovejše zemeljsko geološko obdobje, ko je vpliv človeške vrste zaradi hitrega naraščanja človeške populacije postal globalni. Hitra rast prebivalstva je predvsem posledica agrikulturnih revolucij, razvoja medicine in tehnološkega razvoja. Povečano število ljudi povečuje pritiske človeštva na okolje. Veča se potreba ljudi po bivalnih in obdelovalnih površinah, povečuje se potrošnja naravnih virov, posledično nastaja vse več odpadkov in intenzivnejše je onesnaževanje vode, zraka in tal. Vse našteto lahko negativno vpliva na zdravje in dobrobit človeka ter drugih organizmov v naravi, hkrati pa je raba naravnih virov nujna za življenje. Vse to želimo v procesu vzgoje in izobraževanja postopoma nasloviti. V vrtcu ter prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole je poudarek na celostni obravnavi različnih relacij med človekom in njegovim (naravnim, družbenim) okoljem. Človek tako kot druge živali jemlje iz okolja uporabne snovi ter vanj vrača neuporabne. V predavanju bo izpostavljena in razčlenjena človekova dvojnost v okolju. Na primeru energije v živih in neživih sistemih bo predstavljeno, kako po vertikali to uresničujemo pri pouku, predvsem v okviru predmetov Spoznavanje okolja ter Naravoslovja in tehnike. Opisani bodo primeri dejavnosti, ki spodbujajo sodelovalno in problemsko učenje učenca v bližnjih avtentičnih okoliščinah.

Ključne besede: trajnost, človek, energija, sodelovalno učenje, problemsko učenje.

Viri

  • Torkar, G. (2021). Key questions in biodiversity : a study and revision guide. Journal for Nature Conservation, Journal for nature conservation. Št, 63, str. 1.
  • Bezeljak, P., Scheuch, M., Torkar, G. (2020). Understanding of sustainability and education for sustainable development among pre-service biology teachers. Sustainability,12(17), 16.
  • Torkar, G., Fabijan, T., Bogner, F. (2020). Studentsʼ care for dogs, environmental attitudes, and behaviour. Sustainability, 2(4), 10.
  • Gnidovec, T., Žemlja, M., Dolenec, A, Torkar, G. (2020). Using augmented reality and the structure – behavior – function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of science education and technology, 29, 11.
  • Torkar, G., Šorgo, A. (2020). Evolutionary content knowledge, religiosity and educational background of Slovene preschool and primary school pre-service teachers. Eurasia journal of mathematics, science and technology education,16(7), 1-13.