Z igro do znanja v 1. in 2. VIO

With the game to the knowledge

Katica Konstantinović, OŠ Nikole Tesle Mirkovci, Hrvatska

Povzetek

Učitelji v osnovni šoli opažajo, da se učenci ne znajo igrati. Ko sodelujejo v igri, se le-ta hitro konča zaradi prepirov s sošolci. V kolikor igro vodi učitelj in prepreči morebitne prepire potem učenci v igri uživajo. Izkušnje z lastnimi otroki kažejo, da se otroci veliko lažje naučijo nekaj novega, če je vsebina predstavljena z igro ali preoblikovana v igro. V predavanju bo predstavljena izkušnja učiteljice, ki je na osnovi izkušnje z lastnim otrokom spremenila prakso in začela skrbeti za to, da se učenci v šoli počutijo dobro in srečno. S tem je bila v ospredje postavljena igra, v kateri se učenci učijo in se hkrati dobro počutijo.

Predstavljene bodo igre, ki so tematsko povezane z vsebinami učnih predmetov na razredni stopnji. Avtorica ima zbrane igre za vse teme in predmete, ki jih poučuje. Predstavljene bodo igre, ki se igrajo samostojno, v dvojici ali v skupini.

Ključne besede: igra, učenje skozi igro, tematske igre, pozitivni učinki igre.

Uz igro do znanja na razrednoj nastavi

Učitelji u osnovnoj školi primjećuju, da učenici ne znaju igrati. Kad sudjeluju u igri, ona brzo završi zbog svađa s kolegama iz razreda. Ako igru vodi učitelj i sprječava moguće svađe, tada učenici uživaju u igri. Iskustvo s vlastitom djecom pokazuje, da je djeci puno lakše naučiti nešto novo ako se sadržaj prezentira kroz igru ili pretoči u igru. Predavanje će predstaviti iskustvo učiteljice koja je na temelju iskustva vlastitog djeteta promijenila praksu i počela brinuti, da se učenici u školi osjećaju dobro i sretno. Time je do izražaja došla igra u kojoj učenici istovremeno uče i dobro se osjećaju.

Predstavit će se igre koje su tematski vezane uz sadržaje nastavnih predmeta na razrednoj razini. Autorica je prikupila igre za sve teme i predmete koje predaje. Predstavit će se igre koje se igraju pojedinačno, u paru ili u skupinama.

Ključne besede: igra, nastava, učenje, osječaji, razred.

Viri: