Vključevanje varne mobilnosti na razredni stopnji

Integrating safe mobility in the first years of primary school

Dejan Peklar, Davor Bozovičar, OŠ Janka Padežnika Maribor

Povzetek

Na OŠ Janka Padežnika Maribor poteka vertikalna povezanost med vzgojno izobraževalnimi obdobji, v sklopu različnih dejavnosti za učence od prvega do devetega razreda, zadnji dve leti pa tudi v sklopu razširjenega programa. V osnovni šoli na področju varne/trajnostne mobilnosti potekajo različne dejavnosti. Učenci skozi dejavnosti izražajo svoja močna področja, kar predstavlja motivacijski temelj formativnega spremljanja učenčevega napredka. Aktivnosti s področja prometne varnosti imajo skupni cilj, to je spodbujanje učencev h krepitvi kompetenc, s katerimi bodo ozavestili pomen gibanja in trajnostne mobilnosti, kar pomembno prispeva k oblikovanju otrokove osebnosti. Za šolo aktivnosti s področja prometne varnosti predstavljajo dodano vrednost obveznega in razširjenega programa. Aktivnosti na področju prometne varnosti namreč učencem ponujajo mnogo priložnosti za odkrivanje in razvijanje njihovih močnih področij, kar krepi njihovo samopodobo in zaupanje v lastne zmožnosti. Predvidevamo, da slednje učenca motivira na poti k njegovemu lastnemu učnemu napredku. Pri razvijanju kulture vsakodnevnega varnega ravnanja v prometu zaposlene na šoli vodi zavedanje, da krepitev kompetence znanja in vedenja prometne varnosti pri učencih predstavlja pomembno popotnico za nadaljnje  življenje. Z vidika družbene odgovornosti želimo varno mobilnost razvijati v trajno mobilnost. 

Ključne besede: učenec, varna mobilnost, skrb za prometno varnost, preventivne akcije, dnevi dejavnosti. 

Viri

  • Članek v reviji Razredni pouk: Kolesa in koleščki pod dežnikom, mag. Sonja Filipič in Dejan Peklar, prof. , 2020.
  • Zakon o osnovi šoli (2016). Uradni list št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12
  • ZUJF, 63/13 in 46/16. Pridobljeno tukaj
  • Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022. Pridobljeno www.avp-rs.si › management-varnosti-cestnega-prometa