Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Vključevanje učencev v popravljanje napak

Including Students in Correction of Errors

Matija Martinec, Osnovna šola Brinje Grosuplje

Povzetek

Popravljanje izdelkov učencev je del poučevanja. Poudarjanje napak s strani učiteljev lahko pri učencih sproži negativna čustva, ki slabo vplivajo na nadaljnje učenje in hkrati hromijo otroški občutek lastne sposobnosti (Pečjak in Gradišar, 2015). Če želimo, da bi se učenci danes učinkovito učili, potrebujejo čas ter postopnost in učenje, ki je povezano s čustvi, interesi ter socialno interakcijo (Grah idr., 2017).

Kako načrtovati pouk, ki bo omogočal učencem samostojnost pri prepoznavanju lastnih napak in jim na ta način pomagal k boljšemu znanju v prihodnje? To je ključno vprašanje, na katerega poskuša prispevek podati nekaj odgovorov oziroma predlogov, ki jih učitelji lahko vključijo v svoje delo z učenci.

Pri predstavitvi bo avtor v izhodišču izpostavil vajo nareka in predstavil način dela v razredu, ki omogoča vključevanje učencev v popravljanje napak.

Skozi razlago pojma »kontrola napake«, ki izhaja iz pedagogike Montessori, bo poudaril pomen razvijanja zmožnosti samopreverjanja in samovrednotenja lastnega dela učencev in se ob tem navezal na formativno spremljanje.

V nadaljevanju bodo predstavljeni konkretni didaktični materiali ter gradiva, ki vključujejo kontrolo napake, in kriteriji, po katerih jih lahko udeleženci oblikujejo sami. V sklepnem delu bo avtor navedel nekatere pomisleke v povezavi s predstavljenim načinom dela in se do njih opredelil.

Vključevaje učencev v popravljanje napak ne omogoča le možnosti vpliva na usmerjanje lastnega dela, ampak spodbuja tudi njegovo vrednotenje. Cilji vrednotenja pa pomembno vplivajo tudi na dinamiko poučevanja in učenja (Dumont in Istance, 2013).

Ključne besede: popravljanje napak, formativno spremljanje, pedagogika Montessori, (samo)preverjanje.

Viri

  • Brunauer Holcar, A., Bizjak, C., Cotič Pajntar, J., Borstner, M., Eržen, V., Kerin, M. … (2016). Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur). (2013). O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse. Pridobljeno s https://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
  • Grah, J., Brunauer Holcar, A., Rutar Ilc, Z., Rogič Ožek, S., Gramc, J., Skvarč, M. … (2017). Vključujoča šola. Priročnik za učitelje in druge strokovne delavce. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Pečjak, S. in Gradišar, A. (2015). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Montessori, M. (2011). Srkajoči um. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje,versko dejavnost in kulturo.