Vključevanje Bee-bota v pouk 1. VIO

­­­­­­­­­­­­­­Including Bee bot in lessons in first educational period

Bojana Težak Silič, Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Povzetek

Temeljni cilj ob koncu prvega vzgojno izobraževalnega obdobja je opismeniti učenca. S pomočjo informacijske tehnologije, ki učencem predstavlja igro, se prvič srečajo z osnovami programiranja.

Spoznanja Piageta (v Batistič Zorec, 2014) se učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učijo preko igre s konkretnim materialom. Takšen način učnega procesa zagotavlja večjo uspešnost, poudarja upoštevanje učencev in poučevanje skladno z njihovo razvojno stopnjo, ne pa zgolj sledenju učbenikom (Strmčnik, 1993). V sodobnem času je informacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) nepogrešljiva v obdobju konkretno logičnega mišljenja (od 7 do 11 let) saj uporaba le-te predstavlja učinkovit način poučevanja ter razvoj spretnosti IKT in bralno-pismenih veščin za njihovo nadaljnje izobraževanje.

Namen predavanja je predstaviti primer iz prakse, kako lahko učitelj v 2. razredu z raznimi oblikami in metodami dela ob pomoči digitalnih orodij prispeva k razvoju bralne pismenosti. Zajema oblikovanje navodil učencev za premikanje po prostoru in mreži, ki se praviloma začne z razlago in demonstracijo. Sledi oblikovanje kriterijev uspešnosti, ki zajema sodelovanje in povezovanje v skupini z medvrstniško pomočjo logičnega sklepanja in kritičnega mišljenja. Sprotna povratna informacija se pojavi ob predhodno programirani pravilni poti Bee-Bota in ob zaključku eksperimentalnega in izkustvenega učenja s pomočjo igre in praktičnega dela. Pouk omogoča pridobivanje različnih dokazov, kot so rešeni učni listi, naloge na spletni strani in premikanja po mreži.

Ključne besede: opismenjevanje v 1. VIO, osnove programiranja, razvoj bralne pismenosti, razvoj digitalne kompetence, formativno spremljanje.

Viri

  • Batistič Zorec, M. (2014). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
  • Čerin, B. (2019). Učenje računalniškega programiranja v slovenskih osnovnih šolah (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
  • Kurent, Golob M. (2017). Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu vzgoja za življenje (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
  • Strmčnik, F. (1993). Učna diferenciacija in individualizacija v naši osnovni šoli. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo in šport.
  • Šmitek, Š. (2015). Učenje programiranja z uporabo Lego Wedo (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.