Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Učenci raziskujejo prihodnost skozi poklice

Students explore future through professions

mag. Tamara Malešević, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Posameznika motivira tisto, kar zadovolji njegove potrebe oz. želje, kar mu prinaša dobro počutje. Učitelj, ki pomaga vsakemu učencu osmisliti prizadevanje za pridobivanje akademskega znanja in kompetenc in spodbuja učenčevo samospoznavanje primerno otrokovi starosti, prispeva k učenčevi zavzetosti in vztrajanju na poti k njegovim poklicnim ciljem. Osmislitev in kontekstualizacija učenja s pomočjo raziskovanja otrokove aktualne predstave o njegovem bodočem poklicu krepi njegovo motivacijo za prizadevanje za doseganje akademskih ciljev.

V prispevku se bomo približali aktivnostim vseživljenjske karierne orientacije, ki poteka na področjih: spoznavanje sebe, informiranje z raziskovanjem ter načrtovanje (Gergorić idr., 2020). Integracija prvih dveh v pouk na razredni stopnji s pomočjo različnih aktivnosti, s katerimi učenec eksperimentira s socialnimi in poklicnimi vlogami ter interesi, izgrajuje identiteto, kar sčasoma prispeva k njegovim boljšim kariernim odločitvam.

“Aktivnosti je priporočljivo izvajati kontinuirano skozi vsa leta osnovnošolskega izobraževanja, saj se razvoj kompetenc in učenje utrjujeta s ponavljanjem,« (prav tam, str.29).

Avtorja opisujeta aktivnosti za raziskovanje bodoče kariere učencev razredne stopnje. Nekateri cilji teh aktivnosti v 1. VIO so: spoznati sebe, odkriti interese, opredeliti svoja močna področja in močna področja drugih, raziskovati svoje lastnosti in ozaveščati podobnosti in razlike med sabo in drugimi, krepiti domišljijo, premišljevati o načinih preživljanja in organiziranja svojega prostega časa, spoznati poklice, ki jih opravljajo njihovi starši in druge osebe itd. V 2. VIO pa se tem ciljem pridružijo še naslednji: soočati se s situacijami upada motivacije in nezadovoljstva, raziskovati lastne želje, glede na to, kaj jim je trenutno pomembno v življenju, ozaveščati svoje želja za prihodnost s pomočjo domišljije, preoblikovati te želje v cilje idr.

Ključne besede: samospoznavanje, interesi, motivacija za učenje, poklici.

Viri