Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Timsko poučevanje pri športu

Team teaching in physical education

Špela Bergoč, Zavod RS za šolstvo ter Saša Simonovič, OŠ Tabor I Maribor

Povzetek

»Timsko poučevanje je model, po katerem dva ali več učiteljev prevzamejo odgovornost za poučevanje in so aktivni ves čas.« (Goetz, 2000).

Na naši šoli že vrsto let ponujamo dodatni športni program, s katerim omogočamo učencem 4 ure gibanja na teden. Že v samem začetku smo se odločili, da bomo ure izvajali timsko, v sodelovanju športnega pedagoga in razredne učiteljice. Z dodatnimi urami smo želeli povečati količino gibanja, s timskim poučevanjem pa dvigniti kakovost pedagoškega procesa, ki zaradi neustreznega normativa pri predmetu šport od 1. do 5. razreda velikokrat ne dosega želenih ciljev.

Timsko poučevanje se vedno začne pri načrtovanju, ko učiteljici opredeliva učne cilje in vsebine ter organizacijo neposrednega dela z učenci (delitev dela, komunikacija, medsebojno prepletanje in dopolnjevanje, pravila discipliniranja,…). Sledi izvedba pouka, ki je morda najzahtevnejša faza timskega dela, saj se dogaja v konkretni in neposredni učni situaciji z učenci. Kljub načrtovanju je velikokrat odvisna od mnogih dejavnikov, ki od naju zahtevajo nenehno prilagajanje, improvizacijo, ustvarjalnost in vzajemno zaupanje. Po zaključeni uri se navadno pogovoriva in evalvirava opravljeno delo.

Timsko poučevanje je način dela, pri katerem lahko člani tima dopolnjujemo drug drugega v znanju, z različnimi didaktičnimi pristopi in oblikami dela ter noto osebnega značaja pa lahko prispevamo k bolj zanimivemu, dinamičnemu in kakovostnejšemu pouku. Pri poučevanju športa na naši šoli se je takšen način dela izkazal kot uspešen in učinkovit, saj lahko vsak učitelj prispeva specifična znanja s svojega področja- športni pedagog specialna znanja na področju gibanja, razredna učiteljica pa na področju specialne didaktike za posamezno starostno skupino otrok. S timskim poučevanjem zagotavljamo večjo varnost učencev, uresničujemo individualizacijo in diferenciacijo pedagoškega procesa glede na znanje in sposobnosti učencev v skupini, omogočamo izvajanje več dejavnosti skupaj in imamo skupaj več idej, zaradi česar je pouk bolj zanimiv.

Ključne besede: timsko poučevanje, šport, gibanje, sodelovanje.

Viri:

  • Ivanuš Grmek, M., Javornik Krečič, M. (2011). Osnove didaktike. Maribor, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
  • Polak, A. (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana, Modrijan založba.
  • Zabukovec, V. (2010). Timsko poučevanje. Posodobitev pouka v gimnazijski praksi, Knjižnično informacijsko znanje. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.