Timsko delo kot del sodelovalne kulture na šoli

Teamwork as a part of collaborative culture in school

doc. dr. Alenka Polak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Povzetek

Timsko delo učiteljev je pomemben del sodelovalnem kulture na šoli, saj je hkrati dejavnik njenega oblikovanja, pa tudi eden od njenih učinkov. Značilnosti sodelovalne kulture sovpadajo s konstruktivnimi procesi v timu in temeljijo na dobrem medsebojnem poznavanju ter interdisciplinarnem sprejemanju, sproščeni in konstruktivni komunikaciji, medsebojni podpori in pomoči, usmerjenosti k skupnim (timsko oblikovanim) ciljem ter zavezanosti skupnim vrednotam in viziji šole. Da bi člani tima učinkovito timsko delovali, morajo imeti zadovoljene osnovne psihološke potrebe, tj. pri sebi prepoznavati občutke varnosti in predvidljivosti socialnega okolja ter sprejetosti. V skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, sposobnostmi, spretnostmi in strokovnimi kompetencami morajo imeti dovolj priložnosti za samopotrjevanje ter oblikovanje samospoštovanja. Učinkovito timsko delo je pogojeno z udejanjanjem sodelovalnega učenja in spretnosti timskega dela, z nenehno profesionalno kritično samorefleksijo in evalvacijo, saj je le tako mogoča samoregulacija vedenja in ravnanja članov tima v smeri bolj učinkovitega timskega dela in sodelovalne kulture na šoli. V timu potekajo pestri intrapersonalni in interpersonalni procesi, kot so npr. medosebno zaznavanje, samorazkrivanje, socialna izmenjava in socialna kontrola, kar se odraža v vzpostavljanju zaupanja in spoštovanja med člani tima ter v timski dinamiki. Zaželeno je, da člani tima na temelju pozitivne soodvisnosti med seboj sodelujejo v smeri zastavljanja in doseganja skupnih ciljev, se pri tem nenehno usklajujejo in dopolnjujejo. Proces usklajevanja in dopolnjevanja med člani tima poteka na kognitivnem, socialnem, čustvenem in vedenjskem področju, pri čemer imata zelo pomembno vlogo komunikacija. V prispevku bo poudarjeno interaktivno delovanje različnih psiholoških dejavnikov, zlasti spretnosti timskega dela, ki vplivajo na učinkovitost timskega dela. Timsko delo učiteljev bo prikazano kot pomemben vir vseživljenjskega učenja učiteljev, katerega učinki se pomembno odražajo v njihovem osebnostnem in profesionalnem razvoju, pa tudi v prisotnosti elementov sodelovalne kulture na šoli. Prispevek bo vključeval tudi prikaz nekaterih ugotovitev avtoričinih raziskav in avtentične refleksivne zapise o timskem delu.

Ključne besede: timsko delo učiteljev, sodelovalna kultura, spretnosti timskega dela, refleksija, profesionalni razvoj.

Viri

  • Polak, A. (2007, 2009). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Modrijan.
  • Polak, A. (2015). Timsko delo pedagoških delavcev kot proces nenehnega učenja. Vzgoja in izobraževanje, letnik 46, št. 1, 16–21.
  • Polak, A. (2015). Timsko delo kot dejavnik oblikovanja sodelovalne šolske kulture. V: TAŠTANOSKA, Tanja (ur.). Zbornik nacionalne konference Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja (KEKS). Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 109-117. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-keks2015.pdf.
  • Polak, A. (2017). Pisne refleksije kot formativno orodje za samooblikovanje poklicne vloge (bodočih) pedagoških delavcev in profesionalni razvoj. Vzgoja in izobraževanje, letnik 48, št. 5/6, 17-26.
  • Polak, A. (2020). Spretnosti timskega dela učiteljic in vzgojiteljic v prvem razredu osnovne šole. V: T. Devjak et al. (ur.): “Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja” – Cveta Razdevšek Pučko, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 159-183.