Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji 

Development of digital citizenship in elementary school

Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

»Kdo sem jaz, mali državljan in kaj lahko storim za boljši jutri naše skupnosti? « je vprašanje, ki se zastavlja, ko beseda teče o naslovni temi. Izkustveni svet otrok in odraslih je danes precej drugačen, zato je potrebno nameniti skrb celovitemu razvoju otroka sedanjega časa.

Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji mora potekati v avtentičnih razrednih situacijah. Delo z učenci je lahko organizirano z didaktičnimi strategijami kot je sodelovalno učenje, raziskovalno učenje z odkrivanjem ali interdisciplinarno projektno delo. Načrtovane aktivnosti naj bodo organizirane v vzgojno-izobraževalnem procesu z didaktičnimi strategijami, učnimi metodami in oblikami, ki omogočajo veliko pogovora, sodelovanja in vživljanja v zgodbe otrokovega vsakdana (Council of Europe, 2019). S pogovorom se razjasnjujejo vrednote, izražajo občutja in čustva, učenci se soočajo z moralnimi dilemami ter nasprotnimi stališči. Z izbiranjem raznolikih, tudi priložnostnih aktivnosti, učenci ozaveščajo ravnanja s področja Prisotnosti na spletu, Dobrega počutja na spletu in dolžnosti ter odgovornosti, ki jih prinaša področje Pravice na spletu (Council of Europe, 2018). Pri pouku se priporoča uporaba demonstracije primerov, igra vlog, simulacije ipd.

Rezultati raziskave Eurobarometer 2018, ki je bila izvedena med odraslimi državljani Republike Slovenije, so pokazali slabo poznavanje področja digitalnega državljanstva in prepoznavanja lažnih novic. Rezultati ankete Digitalno državljanstvo na razredni stopnji (2021), ki je bila izvedena v okviru Študijskega srečanja za učitelje razrednega pouka 2021, je pokazala, da je večina učiteljev, ki so izpolnili anketo, mnenja, da se z učenci pogosto pogovarjajo o vsebinah digitalnega državljanstva in da učenci prepoznajo lažne novice. Ker je področje digitalnega državljanstva danes aktualna tema je namen prispevka prikaz sistematičnega pristopa k razvoju področja digitalnega državljanstva na razredni stopnji.

Ključne besede: izobraževanje za digitalno državljanstvo, prisotnost na spletu, dobro počutje na spletu, pravice na spletu, razredna stopnja, metode in strategije za razvoj digitalnega državljanstva.

Viri

  • Council of Europe. 2018. A Conceptual Model. Pridobljeno s Https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/a-conceptual-model.
  • Digital citizenship education. Overview and new perspestives. 2019. Council of Europe. Strasbourg: Strasbourg Cedex.
  • Digitalno državljanstvo na razredni stopnji. 2021. Anketni vprašalnik na Študijskem srečanju za učitelje razrednega pouka 2021. Pridobljeno s https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-RNIGe4lzLjGlXHsmjK8FNquAh5sn5L1KEctByZEurS3xQ/viewform.
  • Evropska komisija (2018). Spomladanski standardni Eurobarometer 2018: leto pred evropskimi volitvami zaupanje v Unijo in optimizacijo glede prihodnosti naraščata Pridobljeno s Https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_18_4148.