Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Pouk brez delovnih zvezkov – čemu in kako?

Learning without workbooks – why and how?

Katja Lang, OŠ Naklo

Povzetek

Poučevanje brez delovnih zvezkov prinaša učitelju avtonomijo v pravem pomenu besede, saj sam odloča kdaj, v kakšnem zaporedju in kako bo obravnaval vsebine in teme, ki so predpisane v učnih načrtih. V načrtovanje pouka lažje vključi učence, ki tako postanejo aktivni in posledično motivirani sooblikovalci pouka. Učenci se učijo prevzemanja odgovornosti za svoje delo in sprejemanja odločitev. Z upoštevanjem in razumevanjem njihovih individualnih značilnosti in potreb, njihovih želja in idej, ustvarjamo varno in spodbudno učno okolje, ki je bistveno za uspešno celostno napredovanje.

V prispevku bo iz prakse predstavljeno, kako se lotiti poučevanja brez delovnih zvezkov in kaj le to prinaša in omogoča učitelju in učencem. Predstavljeno bo:

 • načrtovanje pouka (pisanje priprav, organizacija dela v razredu),
 • zastavljanje ciljev, osredotočanje na prednostne cilje, motivacija
 • individualizacija in diferenciacija (delo z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami),
 • sprotno dnevno prilagajanje potrebam in željam učencev,
 • sodelovalno učenje, učenje učenja (različni stili),
 • utrjevanje učne snovi z didaktičnimi igrami,
 • aktivno, izkustveno učenje, pouk v naravi, na prostem,
 • medpredmetno povezovanje, aktualne vsebine, avtentične naloge,
 • povezovanje znanj, spretnosti in veščin,
 • občasne (a vedno osmišljene) domače naloge,
 • čustva, učenje komunikacijskih veščin,
 • formativno spremljanje napredka.

Po izkušnjah sodeč pouk brez delovnih zvezkov v večji meri omogoča, spodbuja in razvija samoiniciativnost, ustvarjalnost, reševanje problemov, sodelovanje in kritično mišljenje, ki so ključne kompetence 21. stoletja, kot poučevanje z delovnimi zvezki.

Ključne besede: brez delovnih zvezkov, na prostem, razvoj veščin, čustva, celostni pristop.

Viri:

 • Učni načrt. Program osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011