Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Pomen in izzivi povezovanja in sodelovanja učiteljev razrednega pouka

Networking and cooperation of classroom teachers; importance and challenges

Mariza Skvarč, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Učitelji so motivirani za medsebojno sodelovanje, če je jasno opredeljen in osmišljen namen sodelovalnih aktivnosti in verjamejo, da se bosta vložena energija in čas odražala na kakovosti učenja in dosežkih učencev. Ti motivi so bodisi direktno vezani na didaktične pristope (kaj bomo poučevali in kako), ali pa so bolj usmerjeni na vidike zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja za bolj učinkovito učenje.

V prispevku bomo na izbranih primerih izpostavili pomen horizontalnega (na ravni razreda) in vertikalnega medpredmetnega usklajevanja in načrtovanja, ki je pomembno predvsem za izboljševanje učnih dosežkov na področju ključnih vseživljenjskih znanj in veščin. Te so nadpredmetne oz. prečne (npr. veščine kritičnega mišljenja, sodelovanja, komunikacije, digitalne veščine, samouravnavanje …) in jih učenci dobro razvijejo, če se dejavnosti in učne izkušnje smiselno nadgrajujejo in dopolnjujejo pri obveznem in razširjenem programu po celotni vertikali. Premišljena strategija razvijanja ključnih veščin na ravni šole temelji na kontinuirnem in ustaljenem timskem načrtovanju in usklajevanju vseh učiteljev na šoli; na ravni oddelčnih učiteljskih zborov, v posameznih strokovnih aktivih in med aktivi po vertikali.

Vsako preizkušanje oz. vpeljevanje novosti v šolsko prakso, ki pomeni spreminjanje poučevalne rutine, zahteva najprej učenje učiteljev, da lahko nato izboljšujejo učenje učencev. Skupni imenovalec sodelovanja med učitelji je učenje; vendar se sodelovalne aktivnosti med učitelji razlikujejo v tem, ali je v določeni fazi bolj v ospredju učenje učiteljev ali učenje učencev. Ista načela kakovostnega učenja kot veljajo za učence, veljajo tudi za učitelje; med temi velja še posebej izpostaviti čustvene in socialne vidike učenja. Dokazano se učitelji profesionalno najbolj razvijajo takrat, ko se v varnem in zaupljivem okolju učijo drug z drugim in drug od drugega, skupaj preučujejo poučevalno prakso, se podpirajo in razrešujejo dileme iz prakse. Ob povezovanju, sodelovanju in podpiranju z namenom skupnega učenja, timi učiteljev (kot npr. strokovni aktivi, projektni timi) preraščajo v učeče se skupnosti.

Ključne besede: sodelovanje, povezovanje, medpredmetno načrtovanje, učeče se skupnosti.

Viri

  • Grah J., idr. (2017).Vključujoča šola; priročnik za učitelje in druge strokovne delavce. Tudi učitelji smo učenci. 5. zvezek. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.
  • Schlecher A. (2019). Šole za učence 21. stoletja; močni vodje. Samozavestni učitelji, inovativni pristopi. Šola za ravnatelje. Ljubljana.
  • Lesničar B., idr. (2017). Učitelji raziskovalci lastne prakse: poučevanje in učenje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse in znanstvenih raziskav. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.
  • Pušnik, M., idr. (2007). Vpeljevanje sprememb v šole. Priročnik za šolske razvojne time. Ljubljana: ZRSŠ