Ohranjanje zavzetosti in motivacije za branje

Maintaining entusiasm and motivation to read

Katarina Stegenšek, Osnovna šola Koper

Povzetek

Prispevek predstavlja potek opismenjevanja v 1. in 2. razredu. V 1. razredu učenci spoznavajo malo in veliko tiskano abecedo skozi različne aktivnosti, ki omogočajo individualiziran pristop opismenjevanja.

V 2. razredu pa je poleg procesa opismenjevanja v ospredju poudarek na ohranjanje zavzetosti in motiviranosti za branje in na razumevanju prebranega. V ta namen učitelj premišljeno vključuje besedila iz različnih predmetnih področij. Takšna besedila omogočajo učencem medvrstniško sodelovanje v heterogenih skupinah. Ob tem imajo učenci možnost razvijati različne spretnosti in veščine, kot so npr. pozorno poslušanje skozi bralne dejavnosti, biti slišan v skupini, prebrano razumeti in samostojno obnavljati prebrano.

Povezovanje in sodelovanje med učenci v heterogenih skupinah omogoča diferencirano obliko dela z besedili, saj so le-ta različno dolga in zahtevna. Pri vsem tem je pomembno, da učitelj spremlja učenčev napredek in skupaj z njimi soustvarja kakovostne povratne informacije.

Načrtovanje takšnega pouka terja tudi dobro načrtovanje šolskega dela in poznavanje različnih metod in oblik dela z besedili, ki bi omogočila uspešno delo med učenci.

Ko učitelj zagotovi varno in spodbudno učno okolje, medvrstniško učenje povečuje učno aktivnost in podpira izmenjavo idej ter omogoča ustvarjalno sodelovanje, spodbuja zavzetost in razvijanje komunikacije, spoštovanja in zaupanja.

Ključne besede: opismenjevanje, zavzetost, razumevanje prebranega, diferenciacija, medvrstniško sodelovanje.

Viri:

  • Holcar Brunauer, A. idr. (2017). Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
  • Grah, J. idr. (2017). Vključujoča šola. Priročnik za učitelje in druge strokovne delavce. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
  • Musek Lešnik, K. (2021). Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše. Ljubljana, Mladinska knjiga.