Obkonferenčni dogodek Priložnosti pouka na prostem in predstavitev priročnika

Event: Outdoor learning and teaching opportunities and handbook presentation

mag. Katarina Dolgan, dr. Nina Novak, Katarina Podbornik, Vesna Vršič, Zavod RS za šolstvo

Jelka Bojc, Nina Pihler, OŠ Fram

Povzetek

Najširša opredelitev pouka na prostem je, da je to organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb. Pouk na prostem se sklicuje na teorijo in prakso izkustvenega učenja (Skribe Dimec, 2014). Pouk na prostem obsega dejavnosti vseh predmetov, ne nujno le naravoslovnih in okoljskih dejavnosti.

Na dogodku v obliki okrogle mize z izmenjavo mnenj bodo sodelovale avtorice priročnika Pouk na prostem, katerega izdajatelj je založba Zavoda RS za šolstvo. V pogovor o priložnostih pouka na prostem bodo vključeni tudi učitelji in drugi strokovnjaki.

Priročnik prinaša zbirko 60 dejavnosti na petih področjih: okolje, matematika, jezik in sporazumevanje, umetnost in prosta igra. Vsaka dejavnost je opisana z naslednjimi elementi: cilj in namen, opis dejavnosti in potek, slikovni prikaz dejavnosti, orodje za spremljanje in vrednotenje, delovni listi za učence.

Na dogodku bo izvedena tudi igra, v kateri bodo podeljeni trije izvodi priročnika.

Ključne besede: pouk na prostem, okolje, gibanje, učenje

Viri

  • Mršnik, S., Novak, L. (2013). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika. (Elektronski vir). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Novak, L. (2018). Formativno spremljanje na razredni stopnji. Priročnik za učitelje. ZRSŠ. Ljubljana.
  • White, J. (2008). Playing and learning outdoors. London, New York: Routledge.
  • Wilson, R. (2008). Nature and young children: Encouraging creative play and learning in natural environments. Abingdon: Routledge.
  • Skribe, D. (2013). Pouk n prostem. V: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi – Spoznavanje okolja / naravoslovje in tehnika (ur. Novak, L, Mršnik, S). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopna na: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/files/assets/basic-html/index.html#page1 (Pridobljeno 12. 2. 2021).