Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Načrtovanje učenja v kotičkih 1. razreda

Planning activities in learning centers in the first grade

Andreja Perkovič, OŠ Gustava Šiliha Laporje

Povzetek

Kotički oz. centri aktivnosti so prostori znotraj razreda, ki omogočajo individualizirano in diferencirano delo. Dejavnosti so raznolike in omogočajo spremljanje napredka posameznega učenca. (Formativno spremljanje na razredni stopnji, 2018) Meje med kotički morajo biti jasne. Kotiček mora biti jasno definiran – kaj razvijamo, kaj se učimo, spoznavamo, utrjujemo … Materiali so urejeni in lahko dostopni učencem.

Kotičke soustvarjajo učenci, ki dajejo predloge, prinašajo materiale, nadzorujejo dogajanje … Pravila za delo se oblikujejo skupaj z učenci. Biti morajo natančno določena in jasna. Učenci naj se zavedajo, da bodo vsi prišli na vrsto za delo v kotičku, morda ne takoj, ampak v dnevu oz. tednu. Aktivnosti v kotičku so včasih povsem določene z navodili, takrat so tudi diferencirane glede na učenčeve zmožnosti. Včasih pa je nastavljen samo material in lahko učenci raziskujejo sami (raziskovalna škatla).

V prispevku bodo predstavljeni izzivi, s katerimi se srečamo pri vzpostavitvi kotičkov v prvem razredu. Osnova za oblikovanje kotičkov so mesečni izzivi (letna priprava). Eden od kotičkov v razredu je vedno namenjen razvijanju predopismenjevalnih spretnosti in kasneje urjenju pisanja in branja. Ostali kotički se vežejo na izzive.

Najpogostejše vprašanje, ki se ob tem poraja je, kako organizirati pouk, da se ohrani pregled nad tem, kaj kdo počne, kaj kdo zna in kaj mora še narediti, da pride do svojega cilja. Učenci sami spremljajo svoje delo in napredek- Naloga učitelja je usmerjanje in pomoč pri vrednotenju in razumevanju učenčevega dela. Na začetku so v pomoč kartice/palčke/magneti z imeni, kasneje barvne tabele, kamor samostojno vpisujejo opravljeno delo (smeški, kljukice …). Delo po kotičkih običajno traja do malice – to je dve šolski uri. Kasneje se učenci v kotičke vračajo, če opravijo zastavljeno delo in imajo čas ali če se preverja njihov napredek (ko sta v razredu obe strokovni delavki).

Ključne besede: kotički, aktivnost, načrtovanje, organizacija.

Viri:

  • Ahačič, Z. (2017). Živi kotički v osnovni šoli (Diplomsko delo). Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper.
  • Novak, L. idr. (2018) Formativno spremljanje na razredni stopnji, Priročnik. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Novak, L. (2019). Načrtovanje dela v kotičkih in centrih aktivnosti prvega razreda. [PowerPoint]. Gradivo iz seminarja Prehod iz vrtca v šolo, Šenčur.
  • Novak, L. (2019). Zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in pedagoške kontinuitete na prehodu iz vrtca v šolo. [PowerPoint]. Pridobljeno s https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-1128-leonida-novak.pdf.
  • Walsh K.B. in Coughlin P. (2002). Na učenca osredotočena metodologija dela v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.