Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Glas učenca v 1. VIO

Student voice in the 1st three years of educational period

Klavdija Petrovič, Andreja Žinko, OŠ Ivanjkovci

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti možnosti in ideje za aktivno vključevanje učencev v sam proces pouka in tudi v druge izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v šolskem prostoru. Poučevanje in učenje v sodobni šoli temelji na pozitivnem odnosu, sodelovanju in komunikaciji med vsemi deležniki. S takim načinom dela, ki s pomočjo elementov formativnega spremljanja daje glas vsakemu in vsem učencem, se učijo veščin načrtovanja konkretnih in merljivih ciljev, načrtovanja in izkoriščanja priložnosti za učenje, zbiranja in vrednotenja dokazov o učenju ter kritičnega presojanja in načrtovanja lastnih izboljšav.

Predstavljeno je plavalno opismenjevanje, ki na naši šoli poteka od 1. – 4. razreda. Vsako leto so v vse faze pred, med in po izvajanju starostni stopnji primerno vključeni učenci, posredno tudi starši in večina naših učencev, ki v glavnem prihajajo iz plavalno manj spodbudnega okolja, v tretjem razredu preseže predpisane standarde znanja. Predstavljeno je orodje, s katerim se učenci učijo odgovornosti do sebe in drugih na poti k odličnosti, saj so v vsakem razredu učenci, ki jim starši ne znajo ali ne zmorejo pomagati in jih učiti veščin organizacije ter prevzemanja odgovornosti za svoje obveznosti in odnose. Poseben odnos je sodelovanje s starši. Predstavljenih je nekaj idej in orodij za uspešno, drugačno sodelovanje s starši, ki temelji na vključenosti in glasu učenca.

V današnjo šolo prihajajo »sodobni« učenci in z njimi tudi starši s svojo, velikokrat negativno izkušnjo šolanja, v kateri je bil njihov glas velikokrat neslišan ali celo utišan. Naloga sodobne šole je, da to spremeni

Ključne besede: sodobni pouk, načrtovanje, vključenost učencev, formativno spremljanje.

Viri

  • Holcar Brunauer, A. et al. Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: ZRSŠ, 2016.
  • Formativno spremljanje razredni stopnji. Priročnik za učitelje. Ljubljana: ZRSŠ, 2018.
  • Kapus, V. (2002).Plavanje: učenje: slovenska šola plavanja za novo tisočletje. Ljubljana. Fakulteta za šport, inštitut za šport.