Glas učenca, ki povezuje v razredu in na šoli

Student Voice which connects in a classroom and at school

dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Slišan in upoštevan glas učenca spreminja kulturo poučevanja, ki temelji na vzpostavitvi partnerskega odnosa med učiteljem in učenci. Učenci so-ustvarjajo učni proces, so zato bolj zavzeti za učenje, imajo večjo samozaupanje in samozavest ter prevzamejo več odgovornosti za lastno učenje. S sošolci in učitelji razvijejo boljši odnos, kar pripomore k sproščenemu vzdušju v razredu in medsebojnemu spoštovanju.

Glas učenca pri pouku spodbujamo s formativnim spremljanjem, ki učence spodbuja k razmišljanju in sodelovanju, upošteva njihov glas ter ustvarja učne situacije, ki v učencih vzbujajo zanimanje. S formativnim spremljanjem učitelj učencem omogoča soustvarjanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju. Učenci vrednotijo svoje delo in so deležni kakovostnih povratnih informacij tako s strani učitelja kot sošolcev, z namenom izboljševanja učenja (ugotavljanje, v kolikšni meri so dosegli zastavljene cilje), ter izboljševanja dosežkov. Formativno spremljanje velja za eno najmočnejših orodij za spodbujanje motivacije za učenje in za dvigovanje dosežkov (Assessment Reform Group, 2002). Boljši dosežki se odražajo tudi v raziskavah kot sta PISA in TIMSS (Chappuis in Stiggins, 2009).

Glas učenca spodbuja aktivno vlogo učencev in vrstniško sodelovanje. Učitelj se zavzema za dobre odnose, medsebojno spoštovanje in izraža empatijo ter mu je mar za učence. Učencem prisluhne, jih sliši in spodbuja k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, prioritet, skrbi ter pomislekov o učenju in poučevanju. Učenci se tako bolje učijo, izboljšujejo dosežke in se počutijo vključene.

Udeležencem bomo predstavili ključne vidike, ki vplivajo na razvoj bolj kakovostnega znanja in spodbujajo motivacijo za učenje.

Ključne besede: glas učenca, formativno spremljanje, učenje in poučevanje.

Viri

  • Assessment Reform Group. (2002). Lessons from around the world: How policies, politics and culture constrain and afford assessment practices. Curriculum Journal, 16(2), 249–261.
  • Chappuis, J., S. in Stiggins, R. (2009). Formative assessment and assessment for learning. V L. M. Pinkus (ur.), Meaningful measurement: The role of assessments in improving high school education in the twenty-first century, 55–76. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.